Глас
стрип
2012.

Стрип „Глас” настао је као site specific рад у оквиру 53. Октобарског салона (ГУД ЛАЈФ: физички наративи и просторне имагинације, 2012). Тема и локација тадашњег Октобарског салона били су уметнику повод да се у уводном делу стрипа осврне на саму зграду Геозавода, која је у том тренутку била симбол заборављеног и потиснутог топоса из колективног сећања простора с почетка двадесетог века. Радња стрипа усмерена је на два непрослављена/заборављена писца.

Као главни наратор, уметник нас на почетку стрипа кратко уводи у причу о згради Геозавода, а потом акценат ставља на двоје писаца који су стварали ван званичних елитних друштвених токова, што јесте разлог због којег су остали анонимни односно пали у заборав. Један од њих је Радомир Продановић, који је могао да постане авангардни песник и књижевник, а друга је Р. Ленић, која је тридесетих година прошлог века писала „забавну литературу”. Представљени су кроз одломке из опуса њиховог стваралаштва – Продановић кроз авангардну поему „Певајмо ми”, а Ленићка кроз одломак из њеног романа „Горданине љубави”. Продановић и Ленићка писали су о различитим темама и другачијим стилом. Зограф међу њима проналази везу у томе што обоје размишљају и пишу о базичним људским осећањима и појмовима као што су љубав, мржња, страх, нада. Овде је реч о односу између виталне снаге креативности и чињенице да она може бити скоро потпуно потиснута с протоком времена.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о откупу: III-5-180/14.6.2016.
Инвентарски број: 1418
Фото: КЦБ

Избор библиографије:
53. Oktobarski salon, Gud lajf: fizički narativi i prostorne imaginacije. Kulturni centar Beograda, 2012.

О АУТОРУ:

Aлeксaндaр Зoгрaф (Сaшa Рaкeзић) (1963, Пaнчeво, Србија) у jугoслoвeнскoj пeриoдици oбjaвљуje стрипoвe пoчeв oд 1986. гoдинe, у чaсoписимa НOН, Ритaм, Rock, Mлaдoст. Пoчeткoм дeвeдeсeтих, пoчињe aктивниje дa oбjaвљуje у инoстрaнству, нaрoчитo у Aмeрици, у чaсoписимa
The Comics Journal, Zero Zero, Weirdo, Rare Bit Fiends, Buzzard, Bonus, Tantalizing Stories, The Stranger, New City. Fantagraphics Books oбjaвљуjу вишe њeгoвих сaмoстaлних нaслoвa: Life Under Sanctions, Psychonaut #1 и Psychonaut #2. Пoчeв oд 2003. гoдинe, рeдoвнo oбjaвљуje пo двe стрaнe стрипa у бojи у бeoгрaдскoм нeдeљнику Врeмe. Учeствoвao је нa вишe интeрнaциoнaлних стрип фeстивaлa, кoнфeрeнциja и излoжби. Више информација на http://www.aleksandarzograf.com/